ROZMAWIAMY O WIERZE

DOMOWY KOŚCIÓŁ

Krąg Rodzin - Domowy Kościół to ruch świeckich dla małżeństw, inspirowany duchowością ks. Franciszka Blachnickiego. Stanowi gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie.Domowy Kościół powstał w 1973 r.

Domowy Kościół (DK) chce pomóc małżeństwom sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza lepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Aby móc urzeczywistniać założenia Ruchu małżonkowie łączą się w kręgi składające się z 4-7 małżeństw. Jedno z małżeństw staje się parą animatorską. Nad spotkaniami czuwa ksiądz moderator.

W kręgu spotykamy się raz w miesiącu, aby sobie wzajemnie pomagać „Równi usługują równym” (Hukane vitae, 26)

Aby podzielić się naszymi troskami dnia codziennego a także sukcesami i porażkami we wspólnym dążeniu do Boga.

Trwanie w Ruchu jest dla nas źródłem umocnienia i radości. Spotkania w Kręgu mobilizują nas do podejmowania starań o to, abyśmy byli bliżej Boga i bliżej siebie. Przez czytanie Pisma Świętego, modlitwę, dialog małżeński odkrywamy Boże zamiary wobec naszego małżeństwa. Zbliżamy się do naszego Pana i Zbawiciela przez modlitwę małżeńską, rodzinną z dziećmi i osobistą. Dialog i rekolekcje pozwalają nam pogłębiać naszą miłość.

CZYM JEST DOMOWY KOŚCIÓŁ?

Domowy Kościół jest małżeńskim ruchem świeckim w Kościele, łączącym w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie oraz międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame (END) – Wspólnoty Matki Najświętszej.

Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa I rodziny poprzez::

 • Pomoc małżeństwom w budowaniu miedzy nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowana dzieci w duchu chrześcijańskim.
 • Ułatwianie małżonkom otwarcie się na siebie i innych, pomoc we wzajemnym zrozumieniu się.
 • Nawiązać głębszy kontakt z dziećmi i nauczyć się jak być dla nich najlepszymi wychowawcami.
 • Pozwalanie na uzmysłowienie sobie, czym naprawdę jest miłość małżeńska, jak można i trzeba ją przeżywać, jak pokonywać codzienne trudności i pokusy, by żyjąc w małżeństwie osiągnąć świętość.

Bycie w kręgu Domowego Kościoła pomaga małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu miedzy nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

W Domowym Kościele rodzice uczą się jak przy pomocy słowa i przykładu być dla swych dzieci pierwszymi zwiastunami wiary. Rodziny Domowego Kościoła tworzą apostolat świeckich w Kościele, ewangelizują swoją postawą i dobrym przykładem, troszczą się o potrzeby bliźnich tak materialne jak i duchowe. Włączają się w różne formy działalności społecznej.

Rodziny DK służą wspólnocie parafialnej i czują się za nią współodpowiedzialne. Małżeństwa są dla siebie wsparciem i pomocą w różnych sytuacjach życiowych. Tworzą jedną wspólną rodzinę.

Nad prawidłowym realizowaniem celów DK czuwa kapłan – moderator.

KTO MOŻE NALEŻEĆ DO DOMOWEGO KOŚCIOŁA?

Podstawową i niczym nie zastąpioną komórką Kościoła jest rodzina chrześcijańska, mały domowy Kościół.

Członkami Domowego Kościoła mogą być małżeństwa sakramentalne dążące do życia w bliskości Boga I pragnące sobie nawzajem pomagać. To wspólne dążenie małżonków do zrealizowania jedności nosi miano duchowości małżeńskiej, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem.

JAK DZIAŁA DOMOWY KOSCIÓŁ?

Pojedynczemu małżeństwu trudno jest wytrwać na drodze do świętości. Dlatego małżeństwa pragnące realizować tę drogę łączą się w grupy nazywane kręgami (w skład kręgu wchodzi 4-7 małżeństw) spotykających się raz na miesiąc, by modlić się, dzielić się ze sobą doświadczeniami wiary i pomagać wzajemnie we wszystkich problemach małżeńskich i rodzinnych.

Podstawowymi metodami i środkami służącymi budowaniu Domowego Kościoła w rodzinach są: modlitwa osobista, małżeńska, rodzinna oraz regularne rozważanie Słowa Bożego, które winno kształtować życie i podstawy całej rodziny. Ważną pomocą w dążeniu do świętości jest również dialog małżeński, czyli rozmowa małżonków o wszystkich sprawach rodziny ze świadomością obecności Chrystusa.

Jedność małżeńska i rodzinna budowana jest również poprzez uczestnictwo w rekolekcjach ewangelizacyjnych, formacyjnych, tematycznych oraz wakacyjnych oazach rodzin. Uczestnicy przeżywają osobową relację z Chrystusem, przyjmując Go do swego życia przez słowa Pisma Świętego, według którego starają się odtąd żyć.

Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane para animatorska.

Domowy Kościół (czasem nazywany także „Oazą Rodzin”) działa również w naszej parafii. Obecnie mamy dwa kręgi – jeden jest na etapie pilotowania, a drugi realizuje pierwszy rok pracy.

JAK WYGLĄDA SPOTKANIE KRĘGU?

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw I składa się z następujących części :

 • Dzielenie się życiem - dzielenie się wydarzeniami, radościami i troskami podczas symbolicznego posiłku (kawa, herbata, ciastko - nie uczty).
 • Modlitwa – dzielenie się Ewangelia lub inne formy spotkania ze słowem Bożym, tajemnica różańca.
 • Formacja – wspólne omawianie tematów i wzajemne dzielenie się osiągnięciami I trudnościami w rozwoju życia duchowego.

Czas I miejsce spotkania ustalają rodziny w kręgu wspólnie z Kaplanem.

JAKI JEST CEL SPOTKAŃ COMIESIĘCZNYCH?

Spotkania służą zawiązaniu się wspólnoty ludzi dążących do Chrystusa. Spotykamy się na kręgu wokół Chrystusa I Jemu oddajemy nasze życie I nasze rodziny. Zbliżając się do Boga zbliżamy się do siebie.

Na spotkaniu dzielimy się codziennymi troskami I sukcesami poszczególnych małżeństw. Dzielimy się doświadczeniami z pracy nad sobą I pomagamy sobie nawzajem w rozwoju życia duchowego.

CO TO JEST FORMACJA DOMOWEGO KOŚCIOŁA?

Program formacyjny Domowego Kościoła kształtowany jest na podstawie materiałów Domowego Kościoła, dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz aktualnego nauczania Kościoła.

Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Nottre-Dame, tworząc dla siebie drogę, zwana charyzmatem Domowego Kościoła.

Podstawowa praca formacyjna małżonków odbywa się w rodzinie, w comiesięcznych spotkaniach kręgu rodzin oraz przez uczestnictwo w corocznych rekolekcjach.

Z CZASEM CZŁONKOWIE MAJĄ ZOOBOWIĄZANIA

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne - zobowiązania:

 • codzienna modlitwa osobista,
 • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • codzienna modlitwa rodzinna,
 • comiesięczny dialog małżeński,
 • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
 • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

KRÓTKO O HISTORII

Założycielem Domowego Kościoła jest sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju Domowego Kościoła ścisłe współpracowała z założycielem siostra Jadwiga Skudro (1914-2009). Duchowa kolebka Domowego kościoła jest Krościenko n.Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyły się pierwsze oazy rodzin.

Znakiem Domowego Kościoła są dwa greckie słowa: ΦΩΣ (światło) i ΖΩΗ (życie), wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w figurę domu. Domowy Kościół używa również znaku END – Ikony Świętej Rodziny.