Przygotowanie do Bierzmowania

Przygotowanie do Bierzmowania

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 1. Zgłoszenie. Należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony parafialnej; zakładka: SAKRAMENTY /BIERZMOWANIE. Wypełnia kandydat i dostarcza do zakrystii do końca września. UWAGA: wraz ze zgłoszeniem składa świadectwo chrztu (po uzgodnieniu z księdzem można w późniejszym terminie).
 2. Kandydaci do sakramentu bierzmowania.

  Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 889 § 1 stwierdza, że: „zdatnym do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest każdy i tyl­ko ten, kto został ochrzczony, a nie był bierzmowany”, a w kano­nie 891 wyjaśnia: „sakrament bierzmowania wierni powinni przyjmować w pobliżu wieku rozeznania, chyba, że Konferencja Episkopatu określiła inny wiek albo istnieje niebezpieczeństwo śmierci lub, zdaniem szafarza, co innego doradza poważna przy­czyna”.

  Sakramentu bierzmowania należy zasadniczo udzielać młodzieży w wieku 14lat (i więcej), a tylko w wyjątkowych sytuacjach młodszym.

  Przyjmuje się, że w tym wieku młodzież wchodzi w okres dojrzewania, zaczyna myśleć o swojej przyszłości, poznaje coraz dokładniej problemy życia i wyznanie wiary, dlatego może bardziej świado­mie podjąć zadania związane z przyjęciem sakramentu bierzmo­wania, lepiej zrozumieć znaczenie darów Ducha Świętego dla kształtowania swojej osobowości oraz skuteczniej podjąć obo­wiązek składania świadectwa wiary.

  Kandydatami przygotowującymi się do sakramentu bierzmowa­nia są również osoby doświadczone chorobą. Jeśli nie mogą uczestniczyć w katechezie sakramentalnej prowadzonej w parafii, wówczas należy zapewnić im indywidualną katechezę przygotowującą do przyjęcia darów Ducha Świętego.

 3. Imię do bierzmowania

  Z Instrukcji duszpasterskiej dotyczącej sakramentu bierzmowania Konferencji Episkopatu Polski dowiadujemy się m.in., że istnieje w Polsce starodawny zwyczaj, który pozwala kandydatowi wybrać sobie patrona bierzmowania. Patronem tym może zostać dowolny święty czy błogosławiony uznany za takiego w Kościele katolickim.

  Sakramenty bierzmowania udziela się młodzieży już świadomej religijnie, która sama, znając życiorysy różnych świętych, może określić, jaki wzór życia jest jej najbliższy. Kandydat do bierzmowania ma więc okazję wybrać sobie świętego czy błogosławionego, którego droga do świętości najbardziej go zachwyciła. Oczywiście może być to patron, którego imię nosi już od chrztu, ale może też wybrać sobie drugiego patrona - świętego czy błogosławionego, którego postawa życiowa wyda mu się szczególnie pociągająca.

 4. Świadkowie sakramentu bierzmowania

  Ze względu na ścisły związek bierzmowania z pozostałymi sakra­mentami wtajemniczenia chrześcijańskiego, zaleca się, aby świad­kami bierzmowania byli rodzice chrzestni. Należy zachęcić, aby dla chłopców świadkami byli ojcowie chrzestni, a dla dziewcząt - matki chrzestne. Dopuszcza się na świadka bierzmowania także osobę płci odmiennej. Świadkiem bierzmowania zamiast rodziców chrzestnych może być inna osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest praktykująca i prowadzi życie według zasad wiary. Świadkami bierzmowania nie mogą być rodzice (por. kan. 893). Świadek musi być już po bierzmowaniu.

 5. Czas przygotowania do sakramentu bierzmowania

  W naszej parafii przygotowanie rozpoczynamy w PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA (Norwich: St. George Sprowston Road.223, Norwich, NR3 4HZ). Kolejne spotkania odbywają się w każdy I Piątek kolejnego miesiąca – chyba że w trakcie formacji zostanie ogłoszone inaczej.

  Spotkania odbywają się raz w miesiącu do maja 2018 włącznie.

  Zwieńczeniem przygotowania będzie przyjęcie sakramentu bierzmowania. Dokłada data i miejsce w późniejszym – uzależnione od ilości kandydatów.

 6.  W trakcie formacji kandydat zobowiązuje się do:
  • Spowiedzi comiesięcznej w I. Piątek miesiąca (Norwich: St. George Sprowston Road.223, Norwich, NR3 4HZ) od godz. 18.00
  • Pobożnego i czynnego udziału w Mszy św. w I. piątek miesiąca o godz. 19.00;
  • Udziału w katechezie formacyjnej w I. piątek miesiąca bezpośrednio po nabożeństwie;
  • Dostarczenia na piśmie i przyswojenia życiorysu patrona, którego imię wybiera za swoje w sakramencie bierzmowania (termin wskaże ksiądz podczas spotkań);
  • Jednego scrutinium o wierze (rozmowa indywidualna z księdzem prowadzącym)
  • Ponadto każdy kandydat powinien uczestniczyć w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej oraz dawać świadectwo życia chrześcijańskiego.

Opr. Ks. Waldemar Haręza